AKARYAKIT İSTASYONU KİRA İHALESİ VE ÇUKUR MAHALLE BELEDİYE PARK KAHVESİ KİRA İHALESİ

ÇARIKSARAYLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede belirtilmiş olan 2 adet taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince kiraya verilecektir.
  2. Kira ihalesi 15.10.2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00 da Belediye düğün Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  3. Söz konusu taşınmazların tahmini değerleri, kira süreleri ve geçici teminatları listedeki taşınmazların karşılarında belirtilmiş olup ihaleye katılacak olan şahısların geçici teminatları en geç ihale saatine kadar Ziraat Bankası Şarkîkaraağaç şubesindeki TR54 0001 0001 3532 2857 2450 01 İban nolu Belediye hesabına veya Belediyemiz Tahsilât Servisine yatırılarak makbuzların komisyona getirilmesi gerekmektedir.
  4. İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
  5. İhaleye vekâleten katılacakların noter onaylı vekâletname getirmeleri şarttır.
  6. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  7. İhaleye katılacakların ihale saatinden önce dilekçe ile Belediyemize başvurmaları gerekmektedir.

 

Taliplilere ilan olunur.02.10.2019

 

                                                                                                                     

Mehmet BİNGÖL

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

Taşınmazın Adı

Tahmini Bedeli

İhale Teminatı

Kira Süresi

Çukur mahalle Belediye park Kahvehanesi

500,00 TL

15,00 TL

3 YIL

 

 

Taşınmazın Adı

Tahmini Bedeli

İhale Teminatı

Kira Süresi

Akaryakıt İstasyonu

15.000,00 (onbeşbin)TL

900,00 TL

5 YIL